تعبیر خوابآ - ا › آبنوس

آبنوس


منوچهر مطیعی تهرانی:
آبنوس در زندگی ما چوبی است محکم و گران قیمت و در خواب نیز به استحکام و قوت تعبیر می‌شود. برخی از معبران آبنوس را به بخل و حسد تعبیر کرده اند و نوشته اند، داشتن شیئی خاص از چوب آبنوس که احساس کنید به خود شما تعلق دارد بخل است و خست و حسد. اگر عصایی از چوب آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می‌شود متکی می‌گردید. اگر صندوق یا کمدی از چوب آبنوس ببینید که در خانه شماست زنی متشخص و مقتدر به زندگی شما قدم می‌نهد ولی اگر آن شیئی را در جایی ناشناخته مشاهده نمودید زنی با این خصوصیات با شما برخورد می‌کند. دیدن دری از چوب آبنوس برخورد و رو به رو شدن با مردی است محکم و استوار. اگر آن در بسته باشد نمی‌توانید از آن مرد بگذرید و از او متنفع شوید ولی اگر باز باشد برای شما موثر و مفید واقع می‌شود.

امام جعفر صادق:
دیدن آبنوس در خواب دلالت بر مردی دارد که صفات سختکوشی، بر سر پیمان ماندن، به ثروت رسیدن و غیره به او مربوط می‌شود در اشاره امام صادق علیه السلام حرفی از بخیل و خسیس بودن به میان نیامده است.

ابراهیم کرمانی:
اگر در خواب آبنوس ببیند چنانچه زن باشد همان خصوصیات مورد بالا را دارد متها با مسائلی که به زن مربوط میشود.

ابن سیرین:
آبنوس درختی تناور چون درخت گردو است که در پاره ای از مناطق آفریقا و نواحی هند می‌روید و چوبش به سختی و درخشان شدن مشهور است و سیاهی چوب آن که بر اثر قرار گرفتن تنه درخت در آب زیبائی و برق خاصی می‌یابد در شعر شاعران متقدم به ذلف یار و غیره تشبیه شده است اگر در خواب آبنوس ببیند دلیلش مردی است سختکوش در کار خود، محکم با اراده و خلل ناپذیر، بر سر پیمانش می‌ایستد، توانگر می‌شود، ثروت می‌اندوزد، اما با همه صفات بخیل و خسیس می‌شود و چیزی از او به کسی نمی‌رسد.