تعبیر خوابآ - ا › استوانه

استوانه


منوچهر مطیعی تهرانی:
در زندگی امروز ما استوانه فقط می‌تواند ستون‌های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا می‌بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می‌شود. برای مرد، زن و برای زن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می‌توانید بر آن تکیه کنید. برای زن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می‌گیرد و ظاهر می‌شود. اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید زنی قدرتمند از شما حمایت می‌کند یا به شما چشم دارد که می‌توانید به او متکی باشید. برای زنان همین حکم جاری است.