تعبیر خوابآ - ا › اژدها

اژدها


منوچهر مطیعی تهرانی:
اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت‌های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می‌تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می‌جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می‌گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می‌یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم..

ابن سیرین:
اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است، منظور از اژدها مار بزرگ است، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می‌کند اگر ببیند با اژدها جنگید و آن را کشت، تعبیر آنست که با دشمن درگیر می‌شود و شکستش می‌دهد اگر ببیند اژدها را کشت و گوشتش را خورد، بر دشمن پیروز می‌شود و مالی به دست می‌آورد و با کامروایی آن را مصرف می‌کند.

تام چت ویندرا:
اگر ببیند ماری به دور بدنش پیچید، دلیل آنست که شخص گرفتار و دست بسته هیجانات خویش است و در برابر امیال جنسی خود اسیر شده است اگر ببیند ماری دمش را به دهان خود فرو برده است : الف ) دلالت بر میل خواب بین به نقاربت و هم خوابگی و همبستری دارد ب ) دلالت بر نیروی تامین کننده نیازهای حیات دارد اگر ببیند ماری او را می‌بلعد، دلیل آنست که خواب بین برای سالهای از دست رفته عمرش متاسف است و نگران آنست که بعد از آن چه پیش بیاید اگر ببیند ماری به دور چوبی چنبره زده است، نشان از شفا، تولد دوباره و شادابی دارد شاید تفسیر نشان و آرام پزشکی و داردسازی از همین تعبیر مار آمده باشد، چون مار جانوری است که هر ساله پوست می‌اندازد و دوباره جوان و شاداب می‌شود اگر در میان سبزه و چمنزار ماری را ببیند، رویای خوش طالعی نیست و دلالت بر بی وفایی، حسرت خوردن به موقعیت دیگران و تهمت و افترا دارد رویای مار می‌تواند با افکار شیطانی و ناصواب خواب بین هم ارتباط بیابد، چون از روایات مذهبی می‌خوانیم که شیطان به صورت مار در بهشت به حضرت آدم ظاهر شد و او را فریب داد و باعث رانده شدنش از بهشت شد اگر در رویا ماری ببیند بی اینکه جا و موقعیت خاصی داشته باشد، دلیل بیم از دشمنی خانگی است که واقعیت دشمنی او هنوز شناخته نیست اما شناخته می‌شود و باید برای بر حذر بودن از آسیب او مهیا بود.

جابر مغربی:
اگر ببیند اژدها او را خورد، بیم آنست که دشمن بر او چیره شود و هلاکش کند اگر ببیند اژدها را رام کرد و بر پشتش سوار شد، تعبیر چنان است که بر دشمن چیره می‌شود و او را فرمانبردار و مطیع خود می‌کند در مجموع اژدها و مار بزرگ در خواب دلالت بر دشمن دارد که در دشمنی قوی است، معبران غیر ایرانی و بخصوص اروپایی مار را نشانگر غرایز جنسی دانسته اند و آن پیچیدگی و مرموز بودن غرایز جنسی است، آنان اعتقاد دارند که غرایز جنسی می‌تواند چون مار زهر افشانی کند و با عث تباهی زندگی انسان شود و از سوی دیگر می‌تواند ریشه دارترین و رضایتبخش ترین روابط ممکن را در دنیا به وجود آورد.