تعبیر خوابآ - ا › اره

اره


منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی‌برد و کاری انجام نمی‌دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می‌کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می‌شود و بین آن‌ها مفارقت اتفاق می‌افتد. اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می‌شوند. چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می‌شوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می‌فرماید. اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می‌دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد..

امام جعفر صادق:
دیدن اره در خواب بر سه وجه است : فرزند خواهر یا برادر شریک.

ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند فرزند، اره ای به دست گرفته یا خرید یا کسی به او داد، اگر پسر دارد پسری دیگر و اگر دختر دارد دختری دیگر نصیبش می‌شود و اگر فرزند نداشته باشد چارپایی که مال اوست دو تا می‌شود.

ابن سیرین:
اگر در خواب ببیند درختی را با اره برید، از معشرت با کسی که تعلقی به او دارد محروم می‌شود و یا خودش کناره گیری می‌کند، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد اگر ببیند فرزند، برادر و خیا خواهر خود را با اره به دو نیم کرد، دلیل آن باشد که همتای دیگری چون او می‌یابد، یعنی فرزند دوتا می‌شود و...