تعبیر خوابآ - ا › ادرار کردن

ادرار کردن


امام جعفر صادق:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و بنده راه آزادی باشد و بیمار را شفا بود و حبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولی بود و خلیفه را مرگ بود و قاضی را عزلو بازرگان را زیان بود، در تجارت...

ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند در چاهی ادرار می‌کند مال حلالی نصیبش خواهد شد اگر ببیند در آب ادرار می‌کند فرزندی پیدا می‌کند عالم و دانا که به فرزانگی می‌رسد اگر ببیند مقداری از ادرارش را دفع کرد و مقداری را نگهداشت مقداری از غم و اندوه و ناراحتیش کاسته می‌شود اگر ببیند ادرارش را کس یا کسانی به خود می‌مالند دلیلش فرزندی عالم و داناست که مردمان از او تبعیت کنند و پیروش شوند.

ابن سیرین:
اگر ببیند در جایی که نباید، بول میکند اگر غمگین و قرض دار باشد از غم و قرض رها می‌شود، اگر ثروتمند است به اندازه ادراری که کرده است از ثروتش کم کی شود.

جابر مغربی:
اگر ببیند در مسجد یا جای عام المنفعه ادرار کرد بخشی از مال خود را در طریق نادرست صرف می‌کند اگر ببیند به لباس خود ادرار کرد مال اندوخته را برای فرزند یا فرزندانش خرج می‌کند.

دانیال:
اگر ببیند در جایی که نمی‌داند کجاست ادرار می‌کند از دیار مجهولی زن اختیار کند و اگر زن باشد شوی بر گزیند اگر در ادرارش خون ببیند فرزندی ناقص پیدا می‌کند اگر به جای ادرار چرک از او خارج شود فرزندش از لحاظ جسمی علتی خواهد داشت و آسیبی ناقص کننده به او وارد شود.

سایرین:
ادار کردن بر مال حرام دلالت دارد اگر ببیند ادرار می‌خورد دلالت بر خوردن مال حرام دارد.