تعبیر خوابد › دیوانه

دیوانه


منوچهر مطیعی تهرانی:
اگر در خواب دیوانه ای را ببینیم که او را می‌شناسیم کاری نادرست انجام می‌دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می‌شویم. اگر دیوانه ای را دیدیم که نمی‌شناختیم احتمال لغزش برای ما پیش می‌آید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سر زبان‌ها می‌افتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.