تعبیر خوابش › شیطان

شیطان


ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند مطیع ابلیس شد، به هوای نفس گرفتار می‌آید اگر ببیند ابلیس چیزی به او بخشید، اگر چیز خوبی ببخشد مال حرام بدست می‌آورد و اگر چیز بدی ببخشد در دین و اعتقادش خلل وارد می‌شود اگر ابلیس را شادمان ببیند، تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند اگر ببیند با شمشیر یا اسلحه به ابلیس حمله کرد و او بگریخت، به مقامی والا می‌رسد و به عدل و داد رفتار خواهد کرد اگر ببیند موفق به کشتن ابلیس شد، بر هوای نفس غلبه می‌کند و درستکاری در پیش می‌گیرد.

تام چت ویندرا:
دیدن ابلیس در خواب، به مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتا در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذتبخش و پر سود برسد.

دانیال:
اگر ابلیس را در خواب ببیند، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید از خوبیها و تیکیها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است اگر ببیند با شیطان جنگید و او را مغلوب کرد، تعبیر آن باشد که به خیر و صلاح تمایل دارد اگر ببیند با ابلیس در گیر شد و شکست خورد، به راه شر و فساد تمایل دارد اگر ببیند با ابلیس سخن می‌گوید، از راه الهی منحرف می‌شود و سر از اطاعت پروردگار باز می‌زند اگر ببیند ابلیس نصیحتش می‌کند و او خشنود است، تعبیر چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسیب می‌رسد اگر ببیند ابلیس دست او را گرفت و به جایی برد، دلیل انست که به گناهی بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصیحت خیر خواهی از گناه باز خواهد گشت اگر ببیند بر کردن ابلیس زنجیر می‌گذارد، در راه دین میان اهل رستگاری به شادمانی می‌رسد اگر ابلیس را در مانده ببیند دلیل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفیق خواهند رسید.