تعبیر خوابآ - ا › ابریشم

ابریشم


منوچهر مطیعی تهرانی:
دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می‌افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می‌شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می‌نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می‌تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است. اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می‌گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می‌گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد..

ابن سیرین:
اگر ابریشم سفید ببیند، نفعی عایدش خواهد شد اگر ابریشم زرد ببیند، بیم بیماری و مریضی می‌رود اگر ابریشمی داشت و مفقود شد، زیانی به او می‌رسد لباس ابریمشی در خواب برای مردان بد طالع و برای زنان خوش طالع است.