تعبیر خوابآ - ا › ابر

ابر


منوچهر مطیعی تهرانی:
معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است. اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود. از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است. ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک، یعنی ابری که باران ندارد. اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می‌گیرد. ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می‌گیرد که آن زن به او رنج و بلا می‌رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می‌رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است. ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می‌تواند باشد. چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

امام جعفر صادق:
تعبیر ابر بر نه وجه است : حکمت ریاست پادشاهی رحمت پرهیزکاری عذاب قحطی بلا فتنه.

ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند پاره‌های ابر را جمع کرد و خورد، میان حکما و عما صاحب مقام ممتازی خواهد شد و در علم و دانش یگانه می‌شود.

ابن سیرین:
اگر ببیند ابر در هوا حرکت می‌کند و جا به جا می‌شود، تعبیر چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پیدا می‌کند، اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد سفیران و جبر آورانی به اکناف کشور خود می‌فرستد اگر ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد، کارش رونق می‌گیرد و صاحب مقام و منزلت می‌شود اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می‌رسد اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد.

اسماعیل اشعت:
اگر ابر سیاه ببیند، دلیل بیم و سختی و رنج است اگر ابر سفید باران زا ببیند، دلیل خیرو برکت و فراوانی و در عین حال غم و اندوه است.

تام چت ویندرا:
اگر ابر در خواب ببیند، دلیل آنست که اندیشه‌های دور و دراز دارد و خیالپرداز است، خلاصه اینکه توجه او به مسائل غیر واقعی بسیار است اگر ابر باران خیز ببیند، تعبیر آن باشد که تازگی، نشاط، باروری و در نتیجه آرزوی داشتن زندگی تازه و پر آب و رنگ برایش میسر است اگر ببیند از ابر بیش از اندازه باران بارید، دلیل پر خطری است که زندگی پر آب و تابش را تهدید می‌کند.

جابر مغربی:
اگر ببیند ابر می‌خورد، دلیل آن باشد که گذران زندگی او از راه علم وحکمت است اگر ببیند ابر سیاهی بر فارز جایی کسترده است، دلیل غضب الهی بر آن منطقه باشد اگر کسی را به ابر سیاه نزدیک ببیند، آن شخص بع عذاب الهی نزدیکتر است اگر ابر در حال باریدن ببیند، دلیل خیر و رحمت الهی است اگر ببیند از ابر باران می‌بارد و او آن باران را می‌خورد، به قدر بارانی که خورده است به او رحمت و نیکی می‌رسد اگر ابر باران همراه رعد و برق بیاید، باید از نفرین پدر و مادر بر حذر باشد و بیم آن می‌رود که نفرین والدین موثر افتد اگر خانه اش را با ابر فرش شده ببیند، فرزندان و خانواده اش در عالم و حکمت سر آمد خواهند شد.

دانیال:
اگر خود را زیر ابر باران زای سفید ببیند، تعبیر چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره مند خواهند شد اگر خود را زیر ابر باران زای زرد ببیند، دلیل آن باشد که بیمار خواهد شد عده ای از معبران را در این مورد عقیده بر این است که زنی خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شد اگر ببیند زیر ابر سرخ ایستاده است، به رنج و بلا گرفتار می‌شود و محنت می‌بیند، دلیل این تعبیر آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت می‌داد اگر خود را بر ابر سبز ایستاده ببیند، به اندازه ای که ایستاد فرمانروایی خواهد کرد اگر ببیند ابر از فراز سرش گذشت، با شخصی ارجمند و خوش نام معشرت می‌کند به منظوری که این آشنایی دارد می‌رسد.