تعبیر خوابآ - ا › آهو

آهو


امام جعفر صادق:
تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است : زن کنیز فرزند منفعت بردن از زنان.

ابراهیم کرمانی:
اگر در خواب ببیند آهویی را گرفت، چنان باشد که کنیز زیبایی نصیبش خواهد شد اگر ببیند گلوی آهو را برید، دو شیزگی دختری را می‌گیرد اگر ببیند آهو را از قفاسر برید، با کنیزی به غیر معمول گرد می‌اید اگر ببیند پوست آهو را کند، با زنی غریب زنا می‌کند اگر ببیند پوست آهو می‌خورد، با زنی غریب زنا می‌کند اگر ببیند پوست آهو می‌خورد، از زنی زیبا مال بسیار به او می‌رسد اگر ببیند پوست، گوست و پیه اهو می‌خورد، از زنی مالی به او می‌رسد و زیبایی و کرامت منظر زن مساله ای نیست اگر ببیند آهو را می‌کشد از جانب زن به او غم و اندوه خواهد رسید.

ابن سیرین:
اگر بدون آنکه به شکار برود دید که اهویی را صید کرد، دشیزه و یا کنیزی را می‌گیرد اگر ببیند در شکار آهویی را صید کرد، غنیمتی چشمگیر نصیبش می‌شود اگر ببیند آهویی در خانه اش مرد، از جانب زن اندوه و غمی به او عارض می‌شود اگر ببیند آهویی را با سنگ یا تیر زد، از زنی بدگویی و غیبت می‌کند.

جابر مغربی:
اگر ببیند بچه آهویی گرفت و یا کسی به او داد، تعبیر ان باشد که صاحب فرزندی می‌شود، یا از کنیزی و یا دختری که تازه به همسری او در آمده است.