تعبیر خوابآ - ا › آهک

آهک


امام جعفر صادق:
تعبیر آهک در خواب دیدن بر سه وجه است : خبر بد سخنهای زشت و ناخوشایند کارهای دشوار و تعمیر و ساختن بنا با آهک خواب خوش طالعی نیست.

ابن سیرین:
موی با آهک ستردن را در خواب تعبیر چنان باشد که بر مال توانگر افزوده خواهد شد و فقیر قرض خود می‌پردازدو کافر را دلیل اسلام آوردن باشد.

دانیال:
اگر ببیند که با اهک موی تن می‌سترد، اگر مالدار باشد به اندازه مویی که سترده است مال به دست خواهد آورد، اگر غمی دارد از آن غم رهایی می‌یابد اگر قرض دارد قرضش ادا خواهد شد.