تعبیر خوابآ - ا › آواز

آواز


منوچهر مطیعی تهرانی:
در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست‌ها می‌رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می‌آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می‌کند. ابن سیرین از کرمانی نقل می‌کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست. صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی‌شود و در خواب خود او را نمی‌بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می‌رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می‌دهد که این خبر می‌تواند خوش باشد.

ابراهیم کرمانی:
بلندی آواز در خواب برای مردان، شرف و آوازه و نام آوری است بلندی آواز در خواب برای زنان، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده اند یعنی دارای شهرت و آوازه بعد.

ابن سیرین:
در اینجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا آواز بلند مرد در خواب، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است اگر ببیند آوازش بلند شد، به قدری بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می‌شود اگر ببیند آوازش ضعیف شد، نام و آوازه اش به ضعف می‌گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می‌رود.