تعبیر خوابآ - ا › آفتابگردان

آفتابگردان


ابن سیرین:
توضیح در باب اینکه گل مورد نظر این سیرین آفتابگردان باشد چندان مطمئن نیستیم اما دلیل اینکه همیشه گلها و میوه‌های زرد را به بیماری تعبیر کرده است، احتمال میدهیم این مورد نیز که به، اردکون، آمده است، همان گل آفتابگردان باشد که به همان تعبیر در موقع خواب دیدن رنج و بیماری است.