تعبیر خوابآ - ا › آروغ

آروغ


ابراهیم کرمانی:
اگر ببیند در خواب آروغ زد، سخنی از دهان او خارج می‌شود که برایش احترام و حرمتی را باعث می‌گردد اگر ببیند همراه آروغ غذایی هم از گلویش بیرون امد تعبیرش چنین باشد که اجلش نزدیک است.

ابن سیرین:
اگر ببیند آروغ ترش و بدبو بود، سخنی بر زبان می‌آورد که برایش خطر آفرین خواهد بود اگر ببیند آروغش رنگی چون دود داشت، سخن بی جا و بی موقع خواهد زد که باعث می‌شود سرزنشش کنند و بدش را بگئیند، سخنی که در نهایت از گفتن آن پشیمان خواهد شد.