تعبیر خوابآ - ا › آتشدان

آتشدان


امام جعفر صادق:
آتشدان در خواب بر دو وجه است زن خدمتکار کنیز.

ابن سیرین:
دیدن آتشدان در خاوب، به مفهوم زنی است که خدمت خانه می‌کند دیدن آتشدان آهنی، دلیل آن باشد که زن خدمتکار از بستگان اهل خانه است اگر آتشدان چوبین ببیند، دلالت دارد بر آنکه زن خدمتکار از بستگان اهل خانه نیست و کارش نفاق افکندن است دیدن آتشدان سفالی، دلالت دارد بر آنکه آن زن از نفال افکنان و افراد بی اعتقاد و غیر قابل اعتماد است.